software.amazon.awssdk.services.iotjobsdataplane

Interfaces