software.amazon.awssdk.services.healthlake

Interfaces