software.amazon.awssdk.services.kinesis

Interfaces