software.amazon.awssdk.services.athena

Interfaces