AWS SDK for C++  1.9.130
AWS SDK for C++
Functions
Aws::SWF::Model::WorkflowExecutionTerminatedCauseMapper Namespace Reference

Functions

AWS_SWF_API WorkflowExecutionTerminatedCause GetWorkflowExecutionTerminatedCauseForName (const Aws::String &name)
 
AWS_SWF_API Aws::String GetNameForWorkflowExecutionTerminatedCause (WorkflowExecutionTerminatedCause value)
 

Function Documentation

◆ GetNameForWorkflowExecutionTerminatedCause()

AWS_SWF_API Aws::String Aws::SWF::Model::WorkflowExecutionTerminatedCauseMapper::GetNameForWorkflowExecutionTerminatedCause ( WorkflowExecutionTerminatedCause  value)

◆ GetWorkflowExecutionTerminatedCauseForName()

AWS_SWF_API WorkflowExecutionTerminatedCause Aws::SWF::Model::WorkflowExecutionTerminatedCauseMapper::GetWorkflowExecutionTerminatedCauseForName ( const Aws::String name)