AWS SDK for C++  1.9.156
AWS SDK for C++
Functions
Aws::IoT::Model::ThingConnectivityIndexingModeMapper Namespace Reference

Functions

AWS_IOT_API ThingConnectivityIndexingMode GetThingConnectivityIndexingModeForName (const Aws::String &name)
 
AWS_IOT_API Aws::String GetNameForThingConnectivityIndexingMode (ThingConnectivityIndexingMode value)
 

Function Documentation

◆ GetNameForThingConnectivityIndexingMode()

AWS_IOT_API Aws::String Aws::IoT::Model::ThingConnectivityIndexingModeMapper::GetNameForThingConnectivityIndexingMode ( ThingConnectivityIndexingMode  value)

◆ GetThingConnectivityIndexingModeForName()

AWS_IOT_API ThingConnectivityIndexingMode Aws::IoT::Model::ThingConnectivityIndexingModeMapper::GetThingConnectivityIndexingModeForName ( const Aws::String name)