AWS SDK for C++  1.9.71
AWS SDK for C++
Functions
Aws::AlexaForBusiness::Model::WakeWordMapper Namespace Reference

Functions

AWS_ALEXAFORBUSINESS_API WakeWord GetWakeWordForName (const Aws::String &name)
 
AWS_ALEXAFORBUSINESS_API Aws::String GetNameForWakeWord (WakeWord value)
 

Function Documentation

◆ GetNameForWakeWord()

AWS_ALEXAFORBUSINESS_API Aws::String Aws::AlexaForBusiness::Model::WakeWordMapper::GetNameForWakeWord ( WakeWord  value)

◆ GetWakeWordForName()

AWS_ALEXAFORBUSINESS_API WakeWord Aws::AlexaForBusiness::Model::WakeWordMapper::GetWakeWordForName ( const Aws::String name)