AWS SDK for C++  1.9.71
AWS SDK for C++
WirelessGatewayType.h
Go to the documentation of this file.
1 
6 #pragma once
9 
10 namespace Aws
11 {
12 namespace IoTWireless
13 {
14 namespace Model
15 {
17  {
18  NOT_SET,
19  LoRaWAN
20  };
21 
22 namespace WirelessGatewayTypeMapper
23 {
25 
27 } // namespace WirelessGatewayTypeMapper
28 } // namespace Model
29 } // namespace IoTWireless
30 } // namespace Aws
AWS_IOTWIRELESS_API
#define AWS_IOTWIRELESS_API
Definition: IoTWireless_EXPORTS.h:28
IoTWireless_EXPORTS.h
Aws::IoTWireless::Model::WirelessGatewayTypeMapper::GetNameForWirelessGatewayType
AWS_IOTWIRELESS_API Aws::String GetNameForWirelessGatewayType(WirelessGatewayType value)
Aws::IoTWireless::Model::WirelessGatewayTypeMapper::GetWirelessGatewayTypeForName
AWS_IOTWIRELESS_API WirelessGatewayType GetWirelessGatewayTypeForName(const Aws::String &name)
AWSString.h
Aws
Definition: AccessManagementClient.h:15
Aws::IoTWireless::Model::WirelessGatewayType
WirelessGatewayType
Definition: WirelessGatewayType.h:17
Aws::String
std::basic_string< char, std::char_traits< char >, Aws::Allocator< char > > String
Definition: AWSString.h:97
Aws::IoTWireless::Model::WirelessGatewayType::NOT_SET
@ NOT_SET