AWS SDK for C++  1.9.73
AWS SDK for C++
WakeWord.h
Go to the documentation of this file.
1 
6 #pragma once
9 
10 namespace Aws
11 {
12 namespace AlexaForBusiness
13 {
14 namespace Model
15 {
16  enum class WakeWord
17  {
18  NOT_SET,
19  ALEXA,
20  AMAZON,
21  ECHO,
22  COMPUTER
23  };
24 
25 namespace WakeWordMapper
26 {
28 
30 } // namespace WakeWordMapper
31 } // namespace Model
32 } // namespace AlexaForBusiness
33 } // namespace Aws
Aws::AlexaForBusiness::Model::WakeWord
WakeWord
Definition: WakeWord.h:17
Aws::AlexaForBusiness::Model::WakeWordMapper::GetWakeWordForName
AWS_ALEXAFORBUSINESS_API WakeWord GetWakeWordForName(const Aws::String &name)
Aws::AlexaForBusiness::Model::WakeWordMapper::GetNameForWakeWord
AWS_ALEXAFORBUSINESS_API Aws::String GetNameForWakeWord(WakeWord value)
AWS_ALEXAFORBUSINESS_API
#define AWS_ALEXAFORBUSINESS_API
Definition: AlexaForBusiness_EXPORTS.h:28
AWSString.h
AlexaForBusiness_EXPORTS.h
Aws::AlexaForBusiness::Model::WakeWord::NOT_SET
@ NOT_SET
Aws
Definition: AccessManagementClient.h:15
Aws::String
std::basic_string< char, std::char_traits< char >, Aws::Allocator< char > > String
Definition: AWSString.h:97